Omvärldsanalys är ett ganska vagt begrepp som innebär att man analyserar verkligheten utanför ett företag eller en organisation. En anledning till att omvärldsanalysen som fenomen är svårdefinierbar kan vara att den inte är knuten till någon särskild teori, metod eller modell. Däremot finns det en modell som omvärldsanalytiker ofta använder sig av, och det är SWOT-analysen.320px-SWOT_en.svg

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, det vill säga Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Ett företag eller en organisation anlitar ofta hjälp för att utföra en SWOT-analys inför ett nytt projekt, och SWOT-analysen gör man då för att identifiera både interna och externa faktorer som kan påverka projektet positivt eller negativt. Hur väl företagets interna faktorer och klimat stämmer överens med omvärlden uttrycks genom en gradering som kallas strategic fit. Om de stämmer överens i hög grad har projektet stor chans att vara framgångsrikt. För omvärldsanalytikern som utför SWOT-analysen gäller det att ställa frågor som får fram meningsfulla svar om företaget. I kategorin Styrkor vill man till exempel få fram vad som gör att detta företag eller projekt har en fördel framför andra aktörer på marknaden, och i Svagheter de faktorer som kan vara en nackdel jämfört med andra. Dessa två kategorier fokuserar med andra ord på den interna världen inom företaget. Exempel på faktorer som kan dyka upp i dessa kategorier är att företaget har bra kompetenser, att de är marknadsledande, att de har goda resurser, att deras produkter är av dålig kvalitet eller att deras priser är höga. I Möjligheter tittar man främst på omvärlden och listar situationer eller händelser som man kan utnyttja, och i Hot tittar man också på situationer och händelser i omvärlden, men då sådana som kan sätta krokben för projektet. Det kan till exempel handla om hög- eller lågkonjunkturer, politiska beslut, nya uppfinningar eller konkurrenternas aktivitet.

Om du arbetar som konsulterande omvärldsanalytiker har du sannolikt fullt upp med ditt arbete större delen av din vakna tid, eftersom det kräver både tid och arbete att sätta sig in i en ny organisation så ofta som man behöver göra som konsult. Då kan det vara skönt att i alla fall inte behöva lägga extra tid på fakturering och annat pappersarbete i sitt företag. Genom att låta Fakturino hjälpa dig med factoring slipper du en arbetsuppgift, och kan fokusera på dina SWOT-analyser.

Taggar

 
 
 
 
sportpress