Något som det är viktigt att ta hänsyn till i alla former av omvärldsbevakning är det som kallas drivkrafter, tendenser och trender. Något som även gör sig gällande då man analyserar företagets interna klimat.

 

Drivkrafter
Vad är då drivkrafter? Drivkrafter brukar syfta på det som förändrar och medför händelseutveckling inom en individ, organisation eller samhället i stort. Bra att känna till är att ordet drivkraft brukar användas synonymt med ordet motivation. Det är det som får en individ, privat eller i en organisation, att agera.

 

Ordet motivation
Var finner vi ordet motivation? Ordet motivation är intimt förknippat med psykologin där det har sina rötter. Motivation kan förklaras ur ett beteendemässigt, kognitivt och socialt perspektiv. I samband med omvärldsbevakning handlar det om att till en stor ge akt på de psykologiska kännetecken som väcker en individ till handling mot ett önskat mål. Något som ger information om hur ett produkterbjudande kan formuleras för att just motivera en individ till en målinriktad handling genom att locka fram och delvis kontrollera vederbörandes drivkrafter. Enligt vissa teorier har individer ett grundläggande behov av att minimera fysisk smärta och maximera njutning, något som även det kan uppmärksammas i omvärldsbevakningssammanhang.

 

Den avgörande faktorn
Motivation anses vara den avgörande faktorn vid sättandet och uppnåendet av mål. Individer kan påverka sina egna nivåer av motivation och självkontroll, något som verifieras av forskningen på området. Drivkrafter och motivation triggas dock till nittio procent av det vi kallar det undermedvetna/omedvetna. Något som kan förklara varför de traditionella ekonomiska modellerna om så den kallade nyttomaximeringen sällan är framgångsrika.

 

I en artikel i SVD uttalar sig Maria Grudén, Vd för Great Place to Work, i anledning av medarbetarenkäter. – En dålig placering bör kunna ge drivkraft att verka för att bli ordentligt bättre i nästa års medarbetarundersökning, säger hon. Något som de flesta, både chefer och anställda, kan instämma i.

 

Drivkrafter kan signalera tendenser och förklara trender. Omvärldsbevakare ägnar sig åt är att upptäcka svaga signaler, så kallade “early warnings”. De är viktiga indikatorer som påvisar tendenser som kan peka mot nya trender.

Drivkrafter 2

Taggar

 
 
 
 
sportpress