Utvecklandet av olika scenarios är ett kreativt och spännande sätt att arbeta med omvärldsbevakning. Scenarioarbete utgör en del av verksamhetens strategiska utvecklingsarbete. Ett arbete som kan utföras med stöd en grupp förändringskonsulter, ledningsgruppen med anställda i nyckelpositioner eller av en enda person som har omvärldsbevakning som specialitet.

 

Tänkt händelsekedja
I ett scenario skapas en tänkt händelsekedja utifrån en mängd olika faktorer. Man kan utgå från olika analyser av egna utförda, eller upphandlade, bransch-, konkurrent- och marknadsundersökningar och annan slags omvärldsanalys. Den tänkta händelsekedjan sträcker sig en bra bit in i framtiden. Ett scenario bör vara långsiktigt och spegla utvecklingen upp till tio år in i framtiden.

 

När är det aktuellt med scenarioarbete
Scenarioarbete kan vara aktuellt inför allt från produktlanseringar, omstrukturering av en verksamhet till inrättandet av nya affärsområden och bildandet av nya bolag eller fusioner med andra företag.

 

Break-even
Ett verktyg som är bra att använda sig av då man arbetar med scenarios är den kalkylmodell som kallas break-even. Det är en resultatanalys även kallad nollpunktsanalys. I nollpunktsanalysen beräknas brytpunkten då intäkter minus de rörliga kostnader precis täcker alla fasta kostnader, vilket innebär att resultatet vare sig är vinst eller förlust.

 

Worst/best case scenario
Vanligtvis skissas ett tänkt så kallat worst case scenario, i vilket det framkommer möjliga lönsamhets- och resultatförändringar till det sämre. Kan även handla om att företaget inte når upp till break-even, att man gör en förlust på grund av att man inte får tillbaks de investeringskostnader som behöver göras för att lansera den nya produkten, det nya bolaget eller för att genomföra den fusion som är föremål för scenarioarbetet.

I ett annat scenario, som påvisar att break even uppnås om man genomför den tänkta händelsekedja som är föremål för scenariot, framkommer måhända att företaget genom genomförandet lyckas behålla sin position på marknaden och existerande marknadsandel, alternativt att företaget åtminstone inte förlorar den.

Motsvarande resonemang för ett best case scenario påvisar den framgång som erhålls för det fall just detta scenarios tänkta händelsekedja spelas väl eller mycket väl ut. Företaget ökar sin marknadsandel, blir bättre positionerat relaterat till övriga aktörer inom den egna branschen. Detta leder i sin tur till ökad omsättning, förbättrad lönsamhet och ökat resultat.

 

Namnge scenarios
Ge vart och ett av scenarierna ett namn för att skapa en gemensam referenspunkt. I verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete är det lättare att göra avstämningar från namngivna scenarios som legat till grund för den förändring som genomförts.

 

Viktigt är att vara medveten om att scenarios enbart har formen av initierade tolkningar av omvärlden – det är aldrig fråga om några prognoser.

Arbetamedscenarios 2

Taggar

 
 
 
 
sportpress